Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 88/01) Osnivačka skupština Udruge «Oda prijateljstvu», održana dana 28. prosinca 2006. godine, donijela je

STATUT

UDRUGE «ODA PRIJATELJSTVU»

I. OSNOVNE ODREDBE
članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu Udruge «Oda prijateljstvu» (u daljnjem tekstu: Udruga), o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

članak 2.
Naziv udruge je: Udruga «Oda prijateljstvu». Skraćeni naziv udruge je: «Oda prijateljstvu». Sjedište udruge je u Ogulinu, Bernardina Frankopana 13. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

članak 3.
Udruga «Oda prijateljstvu»je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji, Služba za opću upravu. Udruga «Oda prijateljstvu» je neprofitna pravna osoba.

članak 4.
Udruga ima pečat. Udruga ima znak: četiri kruga koja simboliziraju glave osoba i šest trokuta koji simboliziraju ruke osoba. Jedan krug je u sredini i simbolizira osobu koja je bolesna, a ostala tri kruga i trokuti okružuju središnji krug kao simbol osoba koje pomažu bolesnoj osobi. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 40 mm s upisanim skraćenim nazivom Udruge uz rub: ODA PRIJATELJSTVU, te naznačenim sjedištem udruge: OGULIN. U sredini se nalaziznak Udruge.

članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik Udruge i Dopredsjednici. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
članak 6.
Udruga je osnovana u cilju pomaganja ljudima duhovno, materijalno i financijski, posebno teško oboljeloj djeci i odraslima, obiteljima s puno djece i siromašnima.

članak 7.
Djelatnosti udruge su: -Okupljanje članova na susrete -Aktivnosti sekcija Udruge (izložbe, koncerti, aukcije slika, izdavanje knjiga) kroz koje bi Udruga kao neprofitabilna prikupila sredstva, bez namjere stjecanja dobiti, a koja bi se raspodijelila obiteljima s teško bolesnom djecom i mladima u gradu Ogulinu u skladu s posebnim propisima Organizacija festivala duhovne glazbe bez namjere stjecanja vlastite dobiti već radi prikupljanja sredstava koja bi se namijenila za teško oboljelu djecu i mlade grada Ogulina u skladu s posebnim propisima; _Senzibiliziranje javnosti za potrebe teško oboljelih osoba; Jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje Raspodjela humanitarne pomoći u cilju pomaganja teško bolesnoj djeci i mladima u skladu s posebnim propisima.

članak 8.
Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem.

III. čLANSTVO U UDRUZI
članak 9.
Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno. Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobnafizička osoba i pravna osoba. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge, ali bez prava odlučiva¬nja u tijelima Udruge. Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja doprinosi ugledu Udruge i djeluje na njenoj promidžbi. Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Predsjedništvo Udruge na prijedlog člana Predsjedništva.

članak 10.
članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

članak 11.
Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

članak 12.
Prava i obveze redovnih članova su: da biraju i da budu birani u tijela Udruge, plaćanje članarine, bavljenje aktivnostima Udruge, sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

članak 13.
članstvo u udruzi prestaje: dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem, prestankom djelovanja Udruge, smrću člana. član istupa iz Udruge na osnovi pismene ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge. člana se može isključiti iz članstva u Udruzi ukoliko krši odredbe ovog Statuta, ako svojim ponašanjem narušava interese ili ugled Udruge. Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

članak 14.
Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. TIJELA UDRUGE
članak 15.
Tijela udruge su: Skupština, Predsjedništvo, Predsjednik, Dopredsjednici, Tajnik, Blagajnik.

SKUPšTINA
članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge.

članak 17.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

članak 18.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti jednog od trojice Dopredsjednika koji će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

članak 19.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna petina svih članova Udruge, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

članak 20.
Skupština Udruge: -donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika (podružnica, ogranaka ili klubova) utvrđuje politiku razvitka Udruge, donosi i mijenja Statut Udruge, donosi odluku o pokretanju postupka za upis Udruge u registar udruga, donosi financijski plan i završni račun, donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge, bira i razrješuje dužnosti članove predsjedništva Udruge, bira i razrješuje predsjednika, tri dopredsjednika i tajnika Udruge, razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge, daje smjernice za rad Udruge, odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge, odlučuje o prestanku rada Udruge, obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIšTVO
članak 21.
Predsjedništvo Udruge obavlja izvršne funkcije i druge funkcije određene ovim Statutom. Predsjedništvo Udruge ima 10 članova, a čine ga Predsjednik, tri Dopredsjednika, Tajnik, Blagajnik i još četiri redovna člana Udruge. članove Predsjedništva bira Skupština na mandat od četiri godine i iste osobe mogu biti ponovno birane.

članak 22.
članu Predsjedništva prestaje mandat i prije isteka vremena na koji je izabran: -razrješenjem od strane Skupštine, -na osobni zahtjev. Skupština Udruge može, na prijedlog najmanje 1/3 redovnih članova Udruge, razriješiti dužnosti člana Predsjedništva ili Predsjedništvo u cjelini ukoliko član Predsjedništva ili Predsjedništvo u cjelini ne obavljaju dužnosti u skladu s ovim Statutom ili štete ugledu Udruge. Ukoliko razrješava cijelo Predsjedništvo, Skupština tada bira novo Predsjedništvo sa punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Predsjedništva, Skupština bira nove članove Predsjedništva na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

članak 23.
Predsjedništvo Udruge obavlja slijedeće poslove: utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada, brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge, upravlja imovinom Udruge, imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke, donosi odluke o isključenju člana iz Udruge, donosi odluku o dodjeli nagrada, zahvalnica i drugih priznanja, obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

članak 24.
Predsjedništvo Udruge održava sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik Udruge samostalno, ili na prijedlog bilo koja dva člana Predsjedništva. Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici Predsjedništva prisutno više od polovice svih članova Predsjedništva, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Ukoliko se kod glasanja ravnopravno podijele glasovi, glas Predsjednika Udruge je odlučujući.

PREDSJEDNIK
članak 25.
PredsjednikaUdruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine i ista osoba može biti ponovno birana.

članak 26.
Predsjednik: zastupa Udrugu, saziva Skupštinu Udruge, rukovodi radom Skupštine Udruge, podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge, brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge, nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge, obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

članak 27.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNICI
članak 28.
Skupština Udruge bira triDopredsjednika na mandat od četiri godine i iste osobe mogu biti ponovno birane. Dopredsjednici Udruge uz Predsjednika zastupaju Udrugu.

TAJNIK
članak 29.
Tajnika Udruge biraSkupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova, vodi zapisnike sa Skupština Udruge, te sjednica Predsjedništva Udruge, brine za pravovremeno odašiljanje dopisa i obavijesti, te vodi arhiv Udruge.

BLAGAJNIK
članak 30.
Blagajnik Udruge vodi evidenciju materijalno-financijskog poslovanja Udruge,vodi blagajnu Udruge, blagajnički dnevnik s računima,potvrdama i izjavama, prikuplja novac od članarine i ostalih prihoda Udruge, prati stanje na žiro računu Udruge, te izvještava Predsjedništvo i Predsjednika Udruge o promjenama na žiro-računu.

članak31.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. IMOVINA I NAčIN STJECANJA IMOVINE
članak 32.
Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, druga imovinska prava.

članak 33.
Udruga stječe imovinu: od članarine, od dobrovoljnih priloga i darova, od dotacija iz proračuna, organizacijom humanitarnih akcija, organizacijom festivala duhovne glazbe, izdavanjem knjiga i časopisa, sukladno posebnim propisima, iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

članak 34.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
članak 35.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Župi svetog Križa u Ogulinu (Župni ured, Gajeva 2 Ogulin) te se iskoristiti u humanitarne svrhe. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE
članak 36.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

članak 37.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjedništvo Udruge.

članak 38.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Ogulinu, 28. prosinca 2006. godine

Hrvoje Magdić predsjednik Udruge